REKLAMA
REKLAMA

Zestaw P2, informator CKE, 2008

Liczba $\begin{gather*}
2^{20}\cdot 4^{40}
\end{gather*}$ jest równa
A. $2^{60}$
B. $4^{50}$
C. $8^{60}$
D. $8^{8000}$
Zbiór rozwiązań nierówności $\left|x-3\right|\geqslant 1$ jest przedstawiony na rysunku
Zestaw P2, informator CKE, 2008 Liczby rzeczywiste Wartość bezwzględna Zadanie 2. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 242
O zdarzeniach losowych $A,B$ wiadomo, że: $P(A)=0,5$, $P(B)=0,3$ i $P(A\cup B)=0,7$. Prawdopodobieństwo iloczynu zdarzeń $A$ i $B$ spełnia warunek
A. $P(A\cap B)=0,2$
B. $P(A\cap B)>0,3$
C. $P(A\cap B)<0,2$
D. $P(A\cap B)=0,3$
Wskaż liczbę, której 6% jest równe 6.
A. 0,36
B. 3,6
C. 10
D. 100
Różnica miar dwóch sąsiednich kątów wewnętrznych równoległoboku jest równa $30^{\circ}$
Kąt rozwarty tego równoległoboku jest równy
A. $105^{\circ}$
B. $115^{\circ}$
C. $125^{\circ}$
D. $135^{\circ}$
Funkcja $f$ jest określona wzorem $f(x)=\begin{cases}x-4\quad\quad\text{dla}\quad x\leqslant 3\\
-x+2\quad\ \hbox{dla}\quad x>3
\end{cases}$
Ile miejsc zerowych ma ta funkcja?
A. 0
B. 1
C.2
D. 3
REKLAMA
Kąt $\alpha$ jest ostry i $\sin\alpha=\frac{3}{4}.$ Wówczas
A. $\alpha<30^{\circ}$
B. $\alpha=30^{\circ}$
C. $\alpha=45^{\circ}$
D. $\alpha>45^{\circ}$