REKLAMA
REKLAMA

Poprawkowy egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - sierpień 2017

29-34z34
Dany jest trójkąt prostokątny $ABC$, w którym $|\sphericalangle ACB|=90^\circ$ i $|\sphericalangle ABC|=60^\circ$.Niech $D$ oznacza punkt wspólny wysokości poprowadzonej z wierzchołka $C$ kąta prostego i przeciwprostokątnej $AB$ tego trójkąta. Wykaż, że $|AD| : |DB| = 3 : 1$.
REKLAMA
Ze zbioru liczb $\left\{1,2,4,5,10\right\}$ losujemy dwa razy po jednej liczbie ze zwracaniem. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A polegającego na tym, że iloraz pierwszej wylosowanej liczby przez drugą wylosowaną liczbę jest liczbą całkowitą.
Dany jest ciąg arytmetyczny $(a_n)$, określony dla $n\geqslant 1$, w którym spełniona jest równość $a_{21}+a_{24}+a_{27}+a_{30}=100$. Oblicz sumę $a_{25}+a_{26}$.
Funkcja kwadratowa $f(x)=ax^2+bx+c$ ma dwa miejsca zerowe $x_1=-2$ i $x_2=6$. Wykres funkcji $f$ przechodzi przez punkt $A=(1,-5)$. Oblicz najmniejszą wartość funkcji $f$.
Punkt $C=(0,0)$ jest wierzchołkiem trójkąta prostokątnego $ABC$, którego wierzchołek $A$ leży na osi Ox, a wierzchołek $B$ na osi Oy układu współrzędnych. Prosta zawierająca wysokość tego trójkąta opuszczoną z wierzchołka $C$ przecina przeciwprostokątną $AB$ w punkcie $D=(3,4)$.
Poprawkowy egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - sierpień 2017  Geometria analityczna Punkty, odcinki i proste Zadanie 33. (4 pkt.)  Poziom podstawowy 722
Oblicz współrzędne wierzchołków $A$ i $B$ tego trójkąta oraz długość przeciwprostokątnej $AB$.
Podstawą graniastosłupa prostego $ABCDEF$ jest trójkąt prostokątny $ABC$, w którym $|\sphericalangle ACB|=90^\circ$ (zobacz rysunek). Stosunek długości przyprostokątnej $AC$ tego trójkąta do długości przyprostokątnej $BC$ jest równy $4:3$. Punkt $S$ jest środkiem okręgu opisanego na trójkącie $ABC$, a długość odcinka $SC$ jest równa $5$. Pole ściany bocznej $BEFC$ graniastosłupa jest równe $48$. Oblicz objętość tego graniastosłupa.
Poprawkowy egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - sierpień 2017  Stereometria Graniastosłupy Zadanie 34. (5 pkt.)  Poziom podstawowy 719
29-34z34