REKLAMA
REKLAMA

Poprawkowy egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - sierpień 2017

Niech $a=-2$, $b=3$. Wartość wyrażenia $a^b-b^a$ jest równa
A. $\frac{73}{9}$
B. $\frac{71}{9}$
C. $-\frac{73}{9}$
D. $-\frac{71}{9}$
Liczba $9^9\cdot 81^2$ jest równa
A. $81^4$
B. $81$
C. $9^{13}$
D. $9^{36}$
Wartość wyrażenia $\log_48+5\log_42$ jest równa
A. $2$
B. $4$
C. $2+\log_45$
D. $1+\log_410$
Dane są dwa koła. Promień pierwszego koła jest większy od promienia drugiego koła o 30%. Wynika stąd, że pole pierwszego koła jest większe od pola drugiego koła
A. o mniej niż 50%, ale więcej niż 40%
B. o mniej niż 60%, ale więcej niż 50%
C. dokładnie o 60%
D. o więcej niż 60%
Liczba $(2\sqrt{7}-5)^2\cdot (2\sqrt{7}+5)^2$ jest równa
A. $9$
B. $3$
C. $2809$
D. $28-20\sqrt{7}$
Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór wszystkich liczb $x$ spełniających warunek: $11\leqslant 2x-7\leqslant 15$.
Poprawkowy egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - sierpień 2017  Równania i nierówności Równania i nierówności liniowe. Zadanie 6. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 712
REKLAMA
Rozważmy treść następującego zadania:
Obwód prostokąta o bokach długości $a$ i $b$ jest równy 60. Jeden z boków tego prostokąta jest o 10 dłuższy od drugiego. Oblicz długości boków tego prostokąta.
Który układ równań opisuje zależności między długościami boków tego trójkąta.
A. $\begin{cases}2(a+b)=60\\a+10=b\end{cases}$
B. $\begin{cases}2a+b=60\\10b=a\end{cases}$
C. $\begin{cases}2ab=60\\a-b=10\end{cases}$
D. $\begin{cases}2(a+b)=60\\10a=b\end{cases}$