REKLAMA
REKLAMA

Poprawkowy egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - sierpień 2013

1-25z34

Zadanie 1. (1 pkt.) Poziom podstawowy 03/01/004

Wskaż rysunek, na którym przedstawiony jest zbiór rozwiązań nierówności $2(3-x)>x.$
Poprawkowy egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - sierpień 2013 Równania i nierówności Równania i nierówności liniowe. Zadanie 1. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 199

Zadanie 2. (1 pkt.) Poziom podstawowy 01/02/027

Gdy od 17% liczby 21 odejmiemy 21% liczby 17, to otrzymamy
A. $0$
B. $\frac{4}{100}$
C. $3,57$
D. $4$

Zadanie 3. (1 pkt.) Poziom podstawowy 01/04/026

Liczba $\begin{gather*}
\frac{5^3\cdot 25}{\sqrt{5}}
\end{gather*}$ jest równa
A. $\begin{gather*}5^5\sqrt{5}\end{gather*}$
B. $\begin{gather*}5^4\sqrt{5}\end{gather*}$
C. $\begin{gather*}5^3\sqrt{5}\end{gather*}$
D. $\begin{gather*}5^6\sqrt{5}\end{gather*}$

Zadanie 4. (1 pkt.) Poziom podstawowy 03/05/006

Rozwiązaniem układu równań $\begin{gather*}
\begin{cases}
3x-5y=0\\
2x-y=14
\end{cases}
\end{gather*}$ jest para liczb$(x,y)$ takich, że
A. $x<0$ i $y<0$
B. $x<0$ i $y>0$
C. $x>0$ i $y<0$
D. $x>0$ i $y>0$
REKLAMA

Zadanie 5. (1 pkt.) Poziom podstawowy 04/01/005

Funkcja $f$ jest określona wzorem $\begin{gather*}
f(x)=\frac{2x}{x-1}
\end{gather*}$ dla $x\neq1$. Wartość funkcji $f$ dla argumentu $x=2$ jest równa
A. $2$
B. $-4$
C. $4$
D. $-2$

Zadanie 6. (1 pkt.) Poziom podstawowy 01/01/032

Liczby rzeczywiste $a,b,c$ spełniają warunki: $a+b=3, \quad b+c=4 \quad i \quad c+a=5.$
Wtedy suma $a+b+c$ jest równa.
A. $20$
B. $6$
C. $4$
D. $1$

Zadanie 7. (1 pkt.) Poziom podstawowy 04/03/046

Prostą równoległą do prostej o równaniu $\begin{gather*}
y=\frac{2}{3}x-\frac{4}{3}
\end{gather*}$ jest prosta dana równaniem
A. $\begin{gather*}y=-\frac{2}{3}x+\frac{4}{3} \end{gather*}$
B. $\begin{gather*}y=\frac{2}{3}x+\frac{4}{3} \end{gather*}$
C. $\begin{gather*}y=\frac{3}{2}x-\frac{4}{3} \end{gather*}$
D. $\begin{gather*}y=-\frac{3}{2}x-\frac{4}{3} \end{gather*}$

Zadanie 8. (1 pkt.) Poziom podstawowy 02/03/007

Dla każdych liczb rzeczywistych $a,b$ wyrażenie $a-b+ab-1$ jest równe
A. $(a+b)(b-1)$
B. $(1-b)(1+a)$
C. $(a-1)(b+1)$
D. $(a+b)(1+a)$

Zadanie 9. (1 pkt.) Poziom podstawowy 04/04/019

Wierzchołek paraboli o równaniu $y=(x-1)^2 +2c$ leży na prostej o równaniu $y=6$. Wtedy
A. $c=-6$
B. $c=-3$
C. $c=3$
D. $c=6$

Zadanie 10. (1 pkt.) Poziom podstawowy 01/05/026

Liczba $\log_2100-\log_250$ jest równa
A. $\log_250$
B. $1$
C. $2$
D. $\log_25000$

Zadanie 11. (1 pkt.) Poziom podstawowy 02/01/023

Wielomian $W(x)=\left(3x^2-2\right)^2$ jest równy wielomianowi
A. $9x^4-12x^2+4$
B. $9x^4+12x^2+4$
C. $9x^4-4$
D. $9x^4+4$

Zadanie 12. (1 pkt.) Poziom podstawowy 07/03/021

Z prostokąta $ABCD$ o obwodzie 30 wycięto trójkąt równoboczny $AOD$ o obwodzie 15 (tak jak na rysunku).
Poprawkowy egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - sierpień 2013 Planimetria Własności miarowe figur płaskich Zadanie 12. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 200

obwód zacieniowanej figury jest równy
A. $25$
B. $30$
C. $35$
D. $40$

Zadanie 13. (1 pkt.) Poziom podstawowy 05/03/025

Liczby $3x-4,\ 8,\ 2$ w podanej kolejności są pierwszym, drugim i trzecim wyrazem ciągu geometrycznego. Wtedy
A. $x=-6$
B. $x=0$
C. $x=6$
D. $x=12$

Zadanie 14. (1 pkt.) Poziom podstawowy 08/01/035

Punkt $S=(4,1)$ jest środkiem odcinka $AB$, gdzie $A=(a,0)$ i $B=(a+3,2)$. Zatem
A. $a=0$
B. $a=\frac{1}{2}$
C. $a=2$
D. $a=\frac{5}{2}$

Zadanie 15. (1 pkt.) Poziom podstawowy 11/01/019

Ile jest wszystkich liczb naturalnych trzycyfrowych podzielnych przez 5?
A. $90$
B. $100$
C. $180$
D. $200$

Zadanie 16. (1 pkt.) Poziom podstawowy 07/03/022

Punkt $O$ jest środkiem okręgu o średnicy $AB$ (tak jak na rysunku). Kąt $\alpha$ ma miarę
Poprawkowy egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - sierpień 2013 Planimetria Własności miarowe figur płaskich Zadanie 16. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 201
A. $40^{\circ}$
B. $50^{\circ}$
C. $60^{\circ}$
D. $80^{\circ}$

Zadanie 17. (1 pkt.) Poziom podstawowy 07/03/023

Najdłuższa przekątna sześciokąta foremnego ma długość 8. Wówczas pole koła opisanego na tym sześciokącie jest równe
A. $4\pi$
B. $8\pi$
C. $16\pi$
D. $64\pi$

Zadanie 18. (1 pkt.) Poziom podstawowy 07/03/024

Pole równoległoboku o bokach $4$ i $12$ oraz kącie ostrym $30^{\circ}$ jest równe
A. $24$
B. $12\sqrt{3}$
C. $12$
D. $6\sqrt{3}$

Zadanie 19. (1 pkt.) Poziom podstawowy 09/01/036

Liczba wszystkich krawędzi graniastosłupa jest równa 24. Wtedy liczba jego wierzchołków jest równa
A. 6
B. 8
C. 12
D. 16

Zadanie 20. (1 pkt.) Poziom podstawowy 09/03/017

Objętość walca o wysokości $8$ jest równa $72\pi$.Promień podstawy tego walca jest równy
A. $9$
B. $8$
C. $6$
D. $3$

Zadanie 21. (1 pkt.) Poziom podstawowy 05/02/034

Liczby $7,a,49$ w podanej kolejności tworzą ciąg arytmetyczny. Wtedy $a$ jest równe
A. $14$
B. $21$
C. $28$
D. $42$

Zadanie 22. (1 pkt.) Poziom podstawowy 05/01/012

Ciąg $\left(a_n\right)$ jest określony wzorem $a_n=n^2-n$, dla $n\geqslant 1$. Który wyraz tego ciągu jest równy $6$?
A. drugi
B. trzeci
C. szósty
D. trzydziesty

Zadanie 23. (1 pkt.) Poziom podstawowy 11/03/020

Rzucamy dwa razy symetryczną sześcienną kostką do gry. Prawdopodobieństwo dwukrotnego otrzymania pięciu oczek jest równe
A. $\frac{1}{6}$
B. $\frac{1}{12}$
C. $\frac{1}{18}$
D. $\frac{1}{36}$

Zadanie 24. (1 pkt.) Poziom podstawowy 06/03/016

Kąt $\alpha$ jest ostry i $\begin{gather*}\sin\alpha=\frac{\sqrt{3}}{3}\end{gather*}$. Wtedy wartość wyrażenia $\begin{gather*}
2\cos^2\alpha-1
\end{gather*}$ jest równa
A. $0$
B. $\frac{1}{3}$
C. $\frac{5}{9}$
D. $1$

Zadanie 25. (1 pkt.) Poziom podstawowy 04/02/015

Na rysunku przedstawiono wykres funkcji $y=f(x)$.
Poprawkowy egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - sierpień 2013 Funkcje Wykresy funkcji Zadanie 25. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 203

Największa wartość funkcji $f$ w przedziale $\left\langle -1,1\right\rangle$ jest równa
A. $4$
B. $3$
C. $2$
D. $1$
1-25z34