REKLAMA
REKLAMA

Poprawkowy egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - sierpień 2012

1-7z23
Długość boku kwadratu $k_2$ jest o 10% większa od długości boku kwadratu $k_1$. Wówczas pole kwadratu $k_2$ jest większe od pola kwadratu $k_1$
A. o $10\%$
B. o $110\%$
C. o $21\%$
D. o $121\%$
Iloczyn $9^{-5}\cdot 3^8$ jest równy
A. $3^{-4}$
B. $3^{-9}$
C. $9^{-1}$
D. $9^{-9}$

Liczba $\begin{gather*}\log_327-\log_31\end{gather*}$ jest równa
A. $0$
B. $1$
C. $2$
D. $3$

REKLAMA
Liczba $(2-3\sqrt{2})^2 $ jest równa
A. $-14$
B. $22$
C. $-14-12\sqrt{2}$
D. $22-12\sqrt{2}$

Liczba $(-2)$ jest miejscem zerowym funkcji liniowej $f(x)=mx+2$. Wówczas
A. $m=3$
B. $m=1$
C. $m=-2$
D. $m=-4$

Dana jest parabola o równaniu $y=x^2+8x-14$. Pierwsza współrzędna wierzchołka tej paraboli jest równa
A. $x=-8$
B. $x=-4$
C. $x=4$
D. $x=8$
Zbiorem rozwiązań nierówności $x(x+6)<0$ jest
A. $(-6,0)$
B. $(0,6)$
C. $(- \infty , -6) \cup (0, + \infty)$
D. $(- \infty , 0) \cup (6, + \infty)$
1-7z23