Matura próbna z matematyki (CKE), poziom podstawowy - marzec 2012

Funkcja $f$ jest określona wzorem $f(x)=\frac{2x-b}{x-9}$ dla $x\neq9$. Ponadto wiemy, że $f(4)=-1$. Oblicz współczynnik $b$.
Podstawy trapezu prostokątnego mają długości 6 i 10 oraz tangens kąta ostrego jest równy 3. Oblicz pole tego trapezu.
Trójkąt $ABC$ przedstawiony na poniższym rysunku jest równoboczny, a punkty $B$, $C$, $N$ są współliniowe. Na boku $AC$ wybrano punkt $M$ tak, że $\left|AM\right|=\left|CN\right|$. Wykaż, że $\left|BM\right|=\left|MN\right|$.
Matura próbna z matematyki (CKE), poziom podstawowy - marzec 2012 Planimetria Własności figur podobnych Zadanie 25. (2 pkt.)  Poziom podstawowy 375
Liczby $64,x,4$ są odpowiednio pierwszym, drugim i trzecim wyrazem malejącego ciągu geometrycznego. Oblicz piąty wyraz tego ciągu.
Uzasadnij, że dla każdej dodatniej liczby całkowitej $n$ liczba $3^{n+2}-2^{n+2}+3^n-2^n$ jest wielokrotnością liczby 10.
Tabela przedstawia wyniki uzyskane na sprawdzianie przez uczniów klasy III.
Matura próbna z matematyki (CKE), poziom podstawowy - marzec 2012 Elementy statystyki Miary statystyki opisowej i ich interpretacja Zadanie 28. (2 pkt.)  Poziom podstawowy 364

Oblicz średnią arytmetyczną i kwadrat odchylenia standardowego uzyskanych ocen.