REKLAMA
REKLAMA

Egzamin maturalny z matematyki, poziom rozszerzony - czerwiec 2016 (termin dodatkowy)

1-7z17
Funkcja f określona jest wzorem $f(x)=\left|3+5^{3-x}\right|-1$ dla każdej liczby rzeczywistej.Zbiorem wartości funkcji f jest
A. $(2,+\infty)$
B. $\left\langle 1,3\right\rangle$
C. $\langle-1,+\infty)$
D. $(0,+\infty)$
Wartość wyrażenia $\sin^275^\circ-\cos^275^\circ$ jest równa
A. $-\frac{1}{2}$
B. $\frac{1}{2}$
C. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$
D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$
REKLAMA
W trapezie ABCD o podstawach AB i CD dane są: |AD|=6, |BC|=12, |AC|=10 oraz $|\sphericalangle ABC|=|\sphericalangle CAD|$ (zobacz rysunek).
Egzamin maturalny z matematyki, poziom rozszerzony - czerwiec 2016 (termin dodatkowy) Planimetria Własności figur podobnych Zadanie 3. (1 pkt.)  Poziom rozszerzony 625
Wówczas długość podstawy AB tego trapezu jest równa
A. $|AB|=18$
B. $|AB|=20$
C. $|AB|=22$
D. $|AB|=24$
W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym wszystkie krawędzie mają jednakową długość. Wynika stąd, że cosinus kąta nachylenia ściany bocznej do płaszczyzny podstawy tego ostrosłupa jest równy
A. $\frac{\sqrt{3}}{3}$
B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$
C. $\frac{1}{2}$
D. $\frac{1}{3}$
Granica $\begin{split}\lim_{n\to\infty}\frac{-7n^3+3n}{1+2n+3n^2+4n^5}\end{split}$ jest równa
A. $-\infty$
B. $-\frac{7}{4}$
C. $0$
D. $+\infty$
Dany jest nieskończony ciąg geometryczny $(a_n)$ określony dla $n\geqslant 1$, w którym iloraz jest równy pierwszemu wyrazowi, a suma wszystkich wyrazów tego ciągu jest równa 12. Oblicz pierwszy wyraz tego ciągu. Zakoduj kolejno pierwsze trzy cyfry po przecinku otrzymanego wyniku.
Egzamin maturalny z matematyki, poziom rozszerzony - czerwiec 2016 (termin dodatkowy) Ciągi liczbowe Ciąg geometryczny Zadanie 6. (2 pkt.)  Poziom rozszerzony 542
Dane są zdarzenia losowe $A,B\subset\Omega$ takie, że $P(A)=\frac{2}{7}$ i $P(A\cup B)=\frac{3}{5}$. Oblicz $P(B\backslash A)$, gdzie zdarzenie $B\backslash A$ oznacza różnicę zdarzeń $B$ i $A$. Zakoduj kolejno pierwsze trzy cyfry po przecinku rozwinięcia dziesiętnego otrzymanego wyniku.
Egzamin maturalny z matematyki, poziom rozszerzony - czerwiec 2016 (termin dodatkowy) Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa Klasyczna definicja prawdopodobieństwa. Własności prawdopodobieństwa Zadanie 7. (2 pkt.)  Poziom rozszerzony 542
1-7z17