REKLAMA
REKLAMA

Egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - maj 2017

Na okręgu o środku w punkcie O leży punkt C (zobacz rysunek). Odcinek AB jest średnicą tego okręgu. Zaznaczony na rysunku kąt środkowy $\alpha$ ma miarę
Egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - maj 2017 Planimetria Kąt wpisany i środkowy, styczna i cięciwa okręgu  Zadanie 15. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 678
A. $116^\circ$
B. $114^\circ$
C. $112^\circ$
D. $110^\circ$
W trójkącie ABC punkt D leży na boku BC, a punkt E leży na boku AB. Odcinek DE jest równoległy do boku AC, ponadto |BD|=10, |BC|=12 i |AC|=24 (zobacz rysunek).
Egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - maj 2017 Planimetria Własności figur podobnych Zadanie 16. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 679
Długość odcinka DE jest równa
A. $22$
B. $20$
C. $12$
D. $11$
REKLAMA
Obwód trójkąta ABC, przedstawionego na rysunku, jest równy
Egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - maj 2017 Planimetria Własności miarowe figur płaskich Zadanie 17. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 680
A. $\left(3+\frac{\sqrt{3}}{2}\right)a$
B. $\left(2+\frac{\sqrt{2}}{2}\right)a$
C. $(3+\sqrt{3})a$
D. $(2+\sqrt{2})a$
Na rysunku przedstawiona jest prosta $k$, przechodząca przez punkt $A=(2,-3)$ i przez początek układu współrzędnych, oraz zaznaczony jest kąt $\alpha$ nachylenia tej prostej do osi Ox.
Egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - maj 2017 Funkcje Funkcja liniowa Zadanie 18. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 681
Zatem
A. $\text{tg}\alpha=-\frac{2}{3}$
B. $\text{tg}\alpha=-\frac{3}{2}$
C. $\text{tg}\alpha=\frac{2}{3}$
D. $\text{tg}\alpha=\frac{3}{2}$
Na płaszczyźnie z układem współrzędnych proste $k$ i $l$ przecinają się pod kątem prostym w punkcie $A=(-2,4)$. Prosta $k$ jest określona równaniem $y=-\frac{1}{4}x+\frac{7}{2}$. Zatem prostą $l$ opisuje równanie
A. $y=\frac{1}{4}x+\frac{7}{2}$
B. $y=-\frac{1}{4}x-\frac{7}{2}$
C. $y=4x-12$
D. $y=4x+12$
Dany jest okrąg o środku $S=(2,3)$ i promieniu $r=5$. Który z podanych punktów leży na tym okręgu?
A. $A=(-1,7)$
B. $B=(2,-3)$
C. $C=(3,2)$
D. $D=(5,3)$
Pole powierzchni całkowitej graniastosłupa prawidłowego czworokątnego, w którym wysokość jest 3 razy dłuższa od krawędzi podstawy, jest równe 140. Zatem krawędź podstawy tego graniastosłupa jest równa
A. $\sqrt{10}$
B. $3\sqrt{10}$
C. $\sqrt{42}$
D. $3\sqrt{42}$