REKLAMA
REKLAMA

Egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - maj 2016

Dla każdej dodatniej liczby a iloraz$\begin{split}\begin{split}\frac{a^{-2,6}}{a^{1,3}}\end{split}\end{split}$ jest równy
A. $a^{-3,9}$
B. $a^{-2}$
C. $a^{-1,3}$
D. $a^{1,3}$
Liczba $\log_\sqrt{2}\left(2\sqrt{2}\right)$ jest równa
A. $\frac{3}{2}$
B. $2$
C. $\frac{5}{2}$
D. $3$
Liczby a i c są dodatnie. Liczba b stanowi 48% liczby a oraz 32% liczby c. Wynika stąd, że
A. $c=1,5a$
B. $c=1,6a$
C. $c=0,8a$
D. $c=0,16a$
Równość $\begin{split}\left(2\sqrt{2}-a\right)^2=17-12\sqrt{2}\end{split}$ jest prawdziwa dla
A. $a=3$
B. $a=1$
C. $a=-2$
D. $a=-3$
Jedną z liczb, które spełniają nierówność $-x^5+x^3-x<-2$ , jest
A. $1$
B. $-1$
C. $2$
D. $-2$
Proste o równaniach $2x-3y=4$ i $5x-6y=7$ przecinają się w punkcie $P$ . Stąd wynika,że
A. $P=(1,2)$
B. $P=(-1,2)$
C. $P=(-1,-2)$
D. $P=(1,-2)$
REKLAMA
Punkty ABCD leżą na okręgu o środku S (zobacz rysunek).
Egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - maj 2016 Planimetria Kąt wpisany i środkowy, styczna i cięciwa okręgu  Zadanie 7. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 559
Miara kąta BDC jest równa
A. $91^\circ$
B. $72,5^\circ$
C. $18^\circ$
D. $32^\circ$