Egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - maj 2014

29-34z34
Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji f, który powstał w wyniku przesunięcia wykresu funkcji określonej wzorem $y=\frac{1}{x}$ dla każdej liczby rzeczywistej $x\neq0$.
Egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - maj 2014 Funkcje Wykresy funkcji Zadanie 29. (2 pkt.)  Poziom podstawowy 485

a)Odczytaj z wykresu i zapisz zbiór tych wszystkich argumentów, dla których wartości funkcji f są większe od 0.
b)Podaj miejsce zerowe funkcji g określonej wzorem $g(x)=f(x-3)$.
Ze zbioru liczb {1,2,3,4,5,6,7,8} losujemy dwa razy po jednej liczbie ze zwracaniem. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A, polegającego na wylosowaniu liczb, z których pierwsza jest większa od drugiej o 4 lub 6.
Środek S okręgu opisanego na trójkącie równoramiennym ABC, o ramionach AC i BC, leży wewnątrz tego trójkąta (zobacz rysunek).
Egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - maj 2014 Planimetria Kąt wpisany i środkowy, styczna i cięciwa okręgu  Zadanie 31. (2 pkt.)  Poziom podstawowy 487

Wykaż, że miara kąta wypukłego ASB jest cztery razy większa od miary kąta wypukłego SBC.
Pole powierzchni całkowitej prostopadłościanu jest równe 198. Stosunki długości krawędzi prostopadłościanu wychodzących z tego samego wierzchołka prostopadłościanu to 1 : 2 : 3 . Oblicz długość przekątnej tego prostopadłościanu.
Turysta zwiedzał zamek stojący na wzgórzu.Droga łącząca parking z zamkiem ma długość 2,1 km. Łączny czas wędrówki turysty z parkingu do zamku i z powrotem, nie licząc czasu poświęconego na zwiedzanie, był równy 1 godzinę i 4 minuty. Oblicz, z jaką średnią prędkością turysta wchodził na wzgórze, jeżeli prędkość ta była o 1 km/h mniejsza od średniej prędkości, z jaką schodził ze wzgórza.
Kąt CAB trójkąta prostokątnego ACB ma miarę $30^\circ$. Pole kwadratu DEFG, wpisanego w ten trójkąt (zobacz rysunek), jest równe 4. Oblicz pole trójkąta ACB.
Egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - maj 2014 Planimetria Własności miarowe figur płaskich Zadanie 34. (4 pkt.)  Poziom podstawowy 490
29-34z34