Egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - maj 2014

Do wykresu funkcji, określonej dla wszystkich liczb rzeczywistych wzorem $y=-2^{x-2}$, należy punkt
A. $A=(1,-2)$
B. $B=(2,-1)$
C. $C=(1,\frac{1}{2})$
D. $D=(4,4)$
Jeżeli A jest zdarzeniem losowym, a A'-zdarzeniem przeciwnym do zdarzenia A oraz zachodzi równość P(A)=$2\cdot $P(A'), to
A. $P(A)=\frac{2}{3}$
B. $P(A)=\frac{1}{2}$
C. $P(A)=\frac{1}{3}$
D. $P(A)=\frac{1}{6}$
Na ile sposobów można wybrać dwóch graczy spośród 10 zawodników?
A. $100$
B. $90$
C. $45$
D. $20$
Mediana zestawu danych 2, 12, a, 10, 5, 3 jest równa 7. Wówczas
A. $a=4$
B. $a=6$
C. $a=7$
D. $a=9$
Wykresem funkcji kwadratowej $f(x)=2x^2+bx+c$ jest parabola, której wierzchołkiem jest punkt W=(4,0). Oblicz wartości współczynników b i c.
Udowodnij, że każda liczba całkowita k, która przy dzieleniu przez 7 daje resztę 2, ma tę własność, że reszta z dzielenia liczby $3k^2$ przez 7 jest równa 5.