REKLAMA
REKLAMA

Egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - maj 2013

Średnice $AB$ i $CD$ okręgu o środku $S$ przecinają się pod kątem $50^{\circ}$ (tak jak na rysunku).

Egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - maj 2013 Planimetria Kąt wpisany i środkowy, styczna i cięciwa okręgu  Zadanie 15. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 26

Miara kąta $\alpha$ jest równa
A. $25^{\circ}$
B. $30^{\circ}$
C. $40^{\circ}$
D. $50^{\circ}$
Liczba rzeczywistych rozwiązań równania $(x+1)(x+2)\left(x^2+3\right)=0$ jet równa
A. 0
B. 1
C. 2
D. 4
Punkty $A=(-1,2)$ i $B=(5,-2)$ są dwoma kolejnymi wierzchołkami rombu $ABCD$. Obwód tego rombu jest równy
A. $\sqrt{13}$
B. $13$
C. $676$
D. $8\sqrt{13}$
Punkt $S=(-4,7)$ jest środkiem odcinka $PQ$, gdzie $Q=(17,12)$. Zatem punkt P ma współrzędne
A. $P=(2,-25)$
B. $P=(38,17)$
C. $P=(-25,2)$
D. $P=(-12,4)$


Odległość między środkami okręgów o równaniach $(x+1)^2+(y-2)^2=9$ oraz $x^2+y^2=10$ jest równa
A. $\sqrt{5}$
B. $\sqrt{10}-3$
C. $3$
D. $5$

REKLAMA
Liczba wszystkich krawędzi graniastosłupa jest o 10 większa od liczby wszystkich jego ścian bocznych. Stąd wynika, że podstawą tego graniastosłupa jest
A. czworokąt
B. pięciokąt
C. sześciokąt
D. dziesięciokąt
Pole powierzchni bocznej stożka o wysokości 4 i promieniu podstawy 3 jest równe
A. $9\pi$
B. $12\pi$
C. $15\pi$
D. $16\pi$